Quiz App » Bạn Có Phải Là Kstn K49

Bạn Có Phải Là Kstn K49

Bạn Có Phải Là Kstn K49

Bạn Có Phải Là Kstn K49

Start

Created By . Create Your Own !

Bạn Có Phải Là Kstn K49
Question 1 out of 5

Tổng kết của bạn là bao nhiêu thì bạn phải thi giữ chỗ:

Bạn Có Phải Là Kstn K49
Question 2 out of 5


Ai là thủ khoa kì thi giữ chỗ:

Bạn Có Phải Là Kstn K49
Question 3 out of 5

Môn gì mà lớp KSTN thi lại nhiêu nhất:

Bạn Có Phải Là Kstn K49
Question 4 out of 5

KSTN giỏi môn gì nhất:

Bạn Có Phải Là Kstn K49
Question 5 out of 5

Lớp nào là ngu nhất